سبک ساده

سبک حاشیه دایره

سبک رنگ پر کردن دایره

سبک حاشیه ای جعبه ای