جعبه توری ساده

سبک سنگ تراشی یکی

سنگ تراشی با روکش