تقسیم خط ساده

شما می توانید از هر رنگ ، سبک و اندازه ای استفاده کنید

تقسیم کننده خط عمودی

شما می توانید از هر رنگ ، سبک و اندازه ای استفاده کنید

تقسیم کننده خط متحرک

شما می توانید از هر رنگ ، سبک و اندازه ای استفاده کنید